Beste prijsgarantie
The Beach House Curacao

Beste prijsgarantie

Zin in een heerlijke vakantie op Curaçao? Boek dan nu je verblijf met 5% korting bij The Beach House: Gemakkelijk, veilig en voordelig op onze website. 

 

Claim je korting & Boek nu

Onze
website
Andere
boekingssites
Beste prijsgarantie - 5% Direct Boeking Korting
Gratis WiFi
Gratis fles water
 — 
Vul de kortingscode Beach2021 in en krijg 15% korting op uw verblijf. Geldig t/m 31-03-2021

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en afspraken met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten die door The Beach House worden verhuurd.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met de term huurder verstaan : de persoon die een overeenkomst aangaat met “The Beach House” met betrekking tot huur / gebruik van accommodatie. Met de term gebruiker wordt verstaan: de huurder en de door de huurder aangegeven personen die de accommodatie en / of andere faciliteiten die door de huurder worden gehuurd, zullen gebruiken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (eerdere) verwijzing naar eventuele voorwaarden van uzelf of aan andere algemene voorwaarden. “The Beach House” weigert alle algemene voorwaarden die door u worden genoemd of toegepast.

1.4 Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2. RESERVERINGEN
2.1 “The Beach House” behandelt alleen reserveringen van personen die 18 jaar of ouder zijn. Daarom zijn reserveringen van personen onder die leeftijd niet geldig.

2.2 “The Beach House” behoudt zich het recht voor om grote groepen te weigeren, of om speciale voorwaarden op te leggen zonder de reden te vermelden.

2.3 Nadat “The Beach House” uw reservering heeft geaccepteerd, stuurt “The Beach House” u binnen 14 dagen na de reservering een schriftelijke bevestiging en factuur aan. Onmiddellijk na ontvangst, moet u het controleren op correctheid. Onjuistheden, indien aanwezig, dienen onmiddellijk aan “The Beach House” te worden vermeld.

2.4 Als u binnen 14 dagen na de reservering geen schriftelijke bevestiging / factuur heeft ontvangen, kunt u onmiddellijk contact opnemen met de reserveringsafdeling. Indien voornoemde niet wordt gevolgd, kan geen aanspraak worden vastgesteld op basis van het feit van reservering en er zijn geen terugwinningen mogelijk.

2.5. Tussen u en The Beach House is een overeenkomst geconcludeerd dat de Beach House voor u rekeninghoudt met accommodatie die door derden wordt verhuurd. “The Beach House” heeft het relevante recht verworven door middel van een onherroepelijke overeenkomst met de eigenaar en is bevoegd om huurovereenkomsten met huurders namens de eigenaar aan te gaan.

2.6. Tussen u en The Beach House is een overeenkomst afgesloten op het moment dat The Beach House u de schriftelijke bevestiging, tegelijkertijd de factuur, van uw reservering heeft verzonden.

2.7. De overeenkomst heeft betrekking op huur van accommodaties en / of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, die van nature kort van duur zijn.

3. WIJZIGINGEN AAN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien u na de sluiting van de overeenkomst wenst om eventuele wijzigingen in de overeenkomst in te dienen, is The Beach House niet verplicht dergelijke wijzigingen te accepteren. “The Beach House” is vrij om te bepalen of en in welke mate dergelijke wijzigingen door hem worden aanvaard. In geval The Beach House uw wijzigingen accepteert, kan The Beach House de kosten in rekening brengen.

3.2 Wijzigingen van aankomstdata zijn niet toegestaan. In dergelijke gevallen zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

3.3 Als “The Beach House” uw wijzigingen moet accepteren, is alleen een schriftelijke opdracht geldig.

4. SUBSTITUTIE
4.1 De huurder en andere gebruikers mogen geen derden, anders dan de in de overeenkomst vermelde personen, de accommodatie, met welke benaming en op welke grond dan ook, gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met The Beach House.

4.2 Als u en The Beach House hebben ingestemd met het feit dat u en / of een of meer gebruikers zullen worden vervangen, zullen u naast de huurder en / of gebruikers die u en / of andere gebruikers zijn vervangen, aansprakelijk blijven voor The Beach House ter betaling van het deel vanwege de huur, de wijzigingskosten (zie artikel 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervangings- en annuleringsvergoeding.

5. PRIJZEN
5.1 U dient het huurprijs van “The Beach House” te betalen, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging en factuur van de reservering. Als de kosten van “The Beach House” aantoonbaar en onverwacht zijn na de sluiting van de overeenkomst, heeft The Beach House het recht om zijn prijzen te verhogenen u de verhoogde prijs aanrekenen.

5.2 Prijsverlagingen en / of speciale aanbiedingen kunnen niet meer gebruikt worden als de bevestiging van de reservering / factuur door The Beach House is verzonden.

6. AANVULLENDE KOSTEN
6.1 Naast de huur, zal u / de huurder eventuele belastingen, zoals omzetbelasting en betaalbare bijdragen aan andere heffingen, betalen.

7. BETALINGEN

7.1 Betalingsautorisatie; u machtigt The Beach House uitdrukkelijk om de betaling van de reservering te betalen en de totale kosten in rekening te brengen van uw betaalinstrument.

7.2 Alle reserveringen vereisen een aanbetaling in de vorm van een garantie voor uw reservering. Bij het maken van een reservering dient u een aanbetaling te doen van 30% inclusief in rekening gebrachte onkosten. U machtigt ons hierbij om op het moment van reserveren de aanbetaling van 30% van uw betaalinstrument in rekening te brengen.

7.3 Het resterende bedrag van de huursom dient uiterlijk 4 weken (30 dagen) voor de dag van aanvang van het verblijf in The Beach House, zoals vermeld in de bevestiging van de reservering, uiterlijk 4 weken (30 dagen) door The Beach House te zijn ontvangen. U machtigt ons hierbij om uw betaalmiddel uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang van het verblijf op The Beach in rekening te brengen.

7.4 Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele reserveringsbedrag bij het maken van de reservering volledig betaald te worden. U machtigt ons hierbij om op het moment van reserveren uw betaalmethode in rekening te brengen.

7.5 Niet-restitueerbaar; Volledige betaling is vereist in geval van een "niet-restitueerbare" reserveringswijze. De volledige betaling dient te worden voldaan bij het maken van uw reservering. U machtigt ons hierbij om op het moment van reserveren het volledige bedrag van uw betaalinstrument in rekening te brengen. Wijzigingen of annuleringen aan dit type reservering worden niet gerestitueerd.

7.6 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen, bent u direct na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. In dat geval zal The Beach House u schriftelijk op de hoogte stellen van de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen alsnog te voldoen. Indien ook dan nog betaling uitblijft, behoudt The Beach House zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (ontbinden) met ingang van de dag waarop de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die The Beach House lijdt of hierdoor lijdt, inclusief alle kosten die The Beach House heeft moeten maken in verband met uw reservering en de ontbinding. The Beach House heeft in ieder geval het recht annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval is het bepaalde in artikel 14 van toepassing.

7.7 The Beach House is te allen tijde gerechtigd vorderingen op u, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. AANKOMST EN VERTREK
8.1 De gehuurde accommodatie kan bezet worden vanaf 16.00 uur op de afgesproken dag, zoals vermeld op de bevestiging van de reservering. Op de dag van vertrek, zoals vermeld op de conformatie van de reservering, moet de accommodatie vóór 11.00 uur ontruimd worden.
8.2 Indien u de overeenkomst wilt verlengen met The Beach Hotel om de overeengekomen duur te verlengen en The Beach House het ermee eens is, heeft The Beach House altijd het recht om een andere accommodatie aan te geven.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en / of andere faciliteit eerder moet worden beëindigd dan op de overeengekomen datum, zoals vermeld bij de bevestiging van de reservering, is de huurder niet gerechtigd tot teruggave van (deel van) de huur en / of Kosten.

8.4 Indien mogelijk, kunt u gebruik maken van de vroege check-in of late check-out faciliteit; kosten zijn echter betrokken.

9. VERORDENINGEN
9.1 Alle gasten dienen de regels die door The Beach House zijn vastgelegd te observeren, onder meer in het Huisreglement en de Zwembadregels. Bij aankomst kunt u deze regelgeving vragen bij de receptie.

9.2 In overeenstemming met de plaatselijke verordeningen is identificatie bij de incheckbalie verplicht. Als gasten geen identiteitsbewijs kunnen tonen, zal The Beach House niet in staat zijn om deze gasten te accepteren.

9.3 Elke accommodatie mag alleen worden bezet door het aantal personen vermeld in de overeenkomst / reservering voor de betrokken accommodatie.

9.4 “The Beach House” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de opstelling en openingstijden van de faciliteiten van het resort. Voor het vereiste onderhoud wordt u verdragen dat u tijdens uw verblijf op de accommodatie of andere faciliteiten wordt uitgevoerd, zonder aanspraak te hebben op vergoeding. In geval van overtreding van de regels die in deze algemene voorwaarden, de huisregels en / of zwembadregels en / of de aanwijzingen van het personeel worden nageleefd, heeft The Beach House het recht u te verwijderen, de huurder , En elke andere gebruiker van het appartementencomplex zonder vertraging zonder restitutie van de huur of een deel daarvan.

9.5. De huurder dient de accommodatie te leveren schoongeveegd. (Laat de vuile afwas niet los en maak de keuken en de koelkast schoon.)

9.6 In geval van overtreding van de regels die in deze algemene voorwaarden, de huisregels en / of zwembadregels en / of de aanwijzingen van het personeel worden nageleefd, heeft “The Beach House” het recht u te verwijderen, de huurder , en elke andere gebruiker van het appartementencomplex zonder vertraging zonder restitutie van de huur of een deel daarvan.

9.7 Indien het management van The Beach House ernstig vermoedt dat de huurder in strijd is met de wet en / of de openbare orde en / of goede moraal, zal het management te allen tijde bevoegd zijn om toegang te verkrijgen tot de accommodatie.

10. DIEREN
Huisdieren zijn niet toegestaan bij The Beach House.

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS
11.1 De huurder die bij de bevestiging van de reservering wordt vermeld, heeft de hoofdverantwoordelijkheid, dus ook voor de begeleider van de huurder, voor een ordelijke gang van zaken in en rond de gehuurde accommodatie.

11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, onverminderd de aansprakelijkheid van andere gebruikers, voor schade veroorzaakt door breuk en / of vermissing en / of schade aan de inventaris en / of accommodatie of ergens anders in het gebouw. Eventuele schade moet onmiddellijk door de huurder aan The Beach House worden gemeld en dient onverwijld ter plaatse te worden gecompenseerd, tenzij de huurder kan aantonen dat de schade niet kan worden toegerekend aan enige schade van zijn eigen, van andere gebruikers of van een van de leden die hem/haar vergezellen.


11.3 De prijslijst van meubels, fittingen en inventaris is te verkrijgen bij de receptie.

12. INTERNET GEBRUIK
12.1 The Beach House biedt de huurder en degenen die de huurder vergezellen met toegang tot het internet via een WiFi-netwerk.

12.2 De huurder zal verantwoordelijk zijn voor het correct gebruik van het internet en ook de vereiste hardware en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen voor hun ondersteuning en maatregelen voor de beveiliging van computers en het besturingssysteem.

12.3 “The Beach House” is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van internet of door netwerkfouten.

12.4 Bij het gebruik van het internet dient de huurder en degenen die hem vergezellen zich te gedragen zoals verwacht kan worden van een verantwoordelijke en voorzichtige internetgebruiker en de wettelijke voorschriften in acht nemen. Hij zal zich onthouden van gedrag dat ongemak veroorzaakt voor andere internetgebruikers of schade toebrengt aan The Beach House in de ruimste zin. De huurder en degenen die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van websites die van onwettige aard zijn of niet in overeenstemming zijn met de reputatie van The Beach House als leverancier van accommodatie.

12.5 Bij detectie of verdenking van ongemak aan derden en / of andere internetgebruikers door de huurder of degenen die de huurder begeleiden, heeft The Beach House het recht de toegang tot internet te verbieden zonder verdere kennisgeving.

12.6 De huurder zal het Beach House vrijwaren tegen vorderingen van derden op schadevergoeding die dergelijke derden zouden kunnen verhalen van The Beach House op welke wijze dan ook, voor zover deze vordering is gebaseerd op het gebruik van internet door de huurder of degenen die hem vergezellen.

13. BORG
13.1 Bij aanvang van het verblijf zal een borgsom van $ 250.- per accommodatie moeten worden betaald. In geval de borg niet tegelijk is betaald, heeft The Beach House het recht de huurder en / of andere gebruikers toegang tot en gebruik van de accommodatie te ontkennen.

13.2 Als u de borgsom niet betaalt, heeft The Beach House bovendien het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te lossen (annuleren).

13.3 De borgsom of de overige, indien van toepassing, na betaling van aanspraken van The Beach House op de huurder en / of gebruikers daarvan, wordt terugbetaald, indien u de accommodatie verlaat zoals het zou zijn, met inachtneming van de vastgestelde bepalingen In de artikelen 9 en 11. De terugvordering sluit de mogelijkheid van verdere vorderingen tot schadevergoeding uit in geval van schade die aan huurder kan worden toegeschreven.

14. ANNULERINGSKOSTEN
14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zullen annuleringskosten verschuldigd. In geval van annulering tot 30 dagen voor de dag van aankomst worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aankomstdag, zullen annuleringskosten 100% van de totale kosten / huurovereenkomst zijn.

14.2 Als u binnen 24 uur na de afgesproken datum niet aankomt, zonder enige kennisgeving aan een dergelijk effect, zal het worden beschouwd als een annulering.

15. RESERVERINGEN AANVRAAGEN
15.1 Er is mogelijkheid om een reservering te maken voor een periode waarin de tarieven nog niet zijn gepubliceerd. De huurder moet betalen $ 50.- op voorhand als een aanbetaling, die aanbetaling kan worden verrekend met het definitieve bedrag. Indien de voorlopige reservering niet in de definitieve reservering is omgezet, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

16. FORCE MAJEURE EN MODIFICATIE
16.1In het geval dat The Beach House is (tijdelijk) niet in staat om de overeenkomst uit te voeren, noch geheel of gedeeltelijk, als gevolg van overmacht, zal het aan u, binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid om de overeenkomst worden nageleefd, met een voorstel tot wijziging (voor alternatieve accommodatie / alternatieve periode, enz.).

16.2 Er zal overmacht hebben aan de zijde van “The Beach House” indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk of niet, wordt belemmerd door omstandigheden die niet onder controle staan van The Beach House, dat wordt begrepen dat het gevaar bestaat voor oorlog, personeelstaking, blokkades, brand, overstromingen, natuurrampen en andere storingen of gebeurtenissen

16.3 U heeft het recht om het voorstel voor wijziging te weigeren. Als u het voorstel voor wijziging weigert, dient u binnen 14 dagen na ontvangst van het voorstel tot wijziging dit effect op te geven. In zo’n geval heeft The Beach House het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat geval heeft u recht op opzegging en / of teruggave van (het reeds betaalde deel) de huurprijs. In een dergelijk geval zal The Beach House niet worden verplicht om eventuele schade te vergoeden.

17. KENNISGEVING VAN BEËINDIGING
GC The Beach House, Versie 1.1, 2 oktober 2012
17.1 “The Beach House” zal te allen tijde het recht hebben om opzegging van de overeenkomst onmiddellijk in kennis te stellen, indien op het moment van reservering persoonsgegevens van u en / of andere gebruikers onvolledig of onjuist worden vermeld. In zo’n geval wordt geen restitutie gemaakt van de huur of een deel ervan.

18. AANSPRAKELIJKHEID
18.1 “The Beach House” accepteert geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal van huisvestingswallen), verlies of schade aan zaken of personen van welke aard dan ook tijdens of als gevolg van het verblijf op het complex en / of de huur / Gebruik van de accommodatie, tenzij er een bedoeling of grove schuld van “The Beach House” of (een van) zijn medewerkers is betrokken.

18.2 Aansprakelijkheid voor verlies, bestaande uit verlies van genot van reis of verlies van winst of enig ander gevolgschade, wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Verder zal The Beach House in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies waarvoor recht op schadevergoeding bestaat op grond van een reis- en / of annuleringsverzekering of een andere verzekering.

18.3 “The Beach House” is niet aansprakelijk voor verstoringen van de dienstverlening of tekortkomingen in door derden geleverde diensten.

18.4 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal $ 75.000. Bij persoonlijke ongevallen, per gast per verblijf, en aansprakelijkheid voor materiële schade wordt in ieder geval beperkt tot maximaal $ 1.500 .- per huurder / gebruiker per verblijf.

18.5 U bent, samen met de gebruiker, aansprakelijk voor eventuele verlies en / of schade aan de gehuurde accommodatie en / of andere eigendom van The Beach House, ontstaan tijdens het gebruik door u en / of andere gebruikers, ongeacht of het is veroorzaakt Door enige behandeling of nalaten door uzelf en / of door derden die in uw complex zijn met uw toestemming.

18.6 U zal “The Beach House” vrijwaren tegen alle aanspraken op grond van verlies van derden die door uzelf of andere gebruikers, uw collega’s of derden die in uw complex zijn ingevuld .

18.7 Indien de accommodatie niet correct wordt gebruikt of niet in de juiste staat wordt ontruimd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, te veel vervuiling, worden extra kosten in rekening gebracht die u dan onmiddellijk zal betalen.

19. KLACHTEN
19.1 Ondanks de zorg en inspanningen van The Beach House, kan u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde vordering heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. In de eerste plaats moet u deze klacht ter plaatse en onverwijld rapporteren aan het management van The Beach House. Mocht de klacht niet naar uw voldoening worden behandeld, dan krijgt u 1 maand na uw vertrek uit het appartementencomplex de kans om de klacht schriftelijk te sturen naar: The Beach House gastdienstafdeling, met vermelding van: reserveringsnummer, naam , Adresgegevens en verblijfsgegevens, verblijfsdatum en accommodatienummer.
De klacht wordt dan met de grootste zorg behandeld. Mocht dit zelfs niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan krijgt u tot 3 maanden na vertrek uit het appartementencomplex de kans om de klacht te hebben behandeld door de Geschillencommissie toepasselijk in Curaçao, of om de klacht bij de wet bevoegde rechter te dienen. De beslissing van deze commissie zal een bindende aanbeveling hebben.

20. TOEPASSELIJK RECHT
20.1 De overeenkomst tussen u en The Beach House wordt uitsluitend beheerst door de wet van Curacao.

21. REISDOCUMENTEN
21.1 U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten voor uw bestemming. “The Beach House” accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet hebben van de juiste reisdocumenten.

22. PRIVACY
22.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastadministratie. Deze persoonlijke gegevens kunnen ook gebruikt worden om gerichte informatie en aanbiedingen te geven met betrekking tot onze producten en diensten.

22.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens corrigeren, aanvullen, verwijderen of beschermen, in het geval dat dergelijke gegevens bijvoorbeeld onjuist zijn. U heeft het recht om te verzoeken om op de hoogte te worden gesteld als uw persoonsgegevens worden verwerkt.

22.3 Als u niet geïnteresseerd bent in interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mailbericht te sturen naar reservations@beachhousecuracao.com.

23. ALGEMEEN
23.1 Schijnbare drukpunten en drukfouten binden “The Beach House” niet. Deze Algemene Voorwaarden zullen ervoor zorgen dat alle eerdere publicaties ophouden om effectief te zijn.